فیزیوتراپی (Physiotherapy)

فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار،فیزیوتراپی برای بهبود حرکت،درد،اختلالات حرکتی،شناخت و سلامت

نام و عملکرد عضلات اندام ها

 

در این پست به نام، ابتدا، انتها، عملکرد و عصب دهی عضلات اندام فوقانی و تحتانی همراه با تصویر آن عضله اشاره می گردد. جهت دسترسی به اطلاعات روی عضله مربوطه کلیک کنید:

توجه:

پس از مطالعه هر عضله با برگشت به عقب می توانید عضله بعدی را مطالعه فرمایید.

 » عضله لاتیسموس دورسی 
» سیستم پولی شست 
» عضله فلکسور پولیسیس برویس 
» عضله ساب اسکاپولاریس 
» عضله ترس مینور 
» عضله دلتویید 
» عضله پالماریس برویس 
» عضلات لومبریکال 
» عضله ترایسپس 
» عضله سوپرااسپیناتوس 
» عضله پکتورالیس ماژور 
» عضله پکتورالیس مینور 
» عضله پروناتور کوادراتوس 
» عضله تراپزیوس 
» عضله رومبوئید ماژور 
» عضله اپوننس دیژیتی مینیمی 
» عضله اداکتور پولیسیس 
» سیستم پولی (آناتومی دست) 
» عضله سراتوس انتریور 
» عضله فلکسور دیژیتی مینیمی 
» عضله رومبوئید مینور 
» عضله اپوننس پولیسیس 
» عضله ابداکتور دیژیتی مینیمی 
» عضله کوراکوبراکیالیس 
» عضلات اینتراسئوس (عضلات بین استخوانی) 
» عضله بایسپس 
» عضله ترس ماژور 
» عضله سراتوس انتریور 
» عضله اینفرااسپیناتوس 
» عضله لواتور اسکاپولا 
» عضله ابداکتور پولیسیس برویس 
» عضله فلکسور پولیسیس لونگوس 
» عضله فلکسور دیژیتوروم پروفوندوس 
» عضله فلکسور دیژیتوروم سوپرفیشیالیس 
» فلکسور کارپی اولناریس 
» عضله فلکسور کارپی رادیالیس 
» عضله پالماریس لونگوس 
» عضله ابداکتور پولیسیس لونگوس 
» عضله اکستنسور پولیسیس لونگوس 
» عضله اکستنسور پولیسیس برویس 
» عضله اکستنسور ایندیسیس 
» عضله اکستنسور دیژیتی مینیمی 
» عضله اکستنسور دیژیتوروم کومنیس 
» عضله اکستنسور کارپی اولناریس 
» عضله اکستنسور کارپی رادیالیس لونگوس 
» عضله اکستنسور کارپی رادیالیس برویس 
» عضله پوپلیتئوس 
» عضله تیبیالیس پوستریور 
» عضله فلکسور هالوسیس لونگوس 
» عضله فلکسور دیژیتوروم لونگوس 
» عضله پلانتاریس 
» عضله سولئوس 
» عضله گاستروکنمیوس 
» عضله پرونئوس برویس 
» عضله پرونئوس لونگوس 
» عضله پرونئوس ترتیوس 
» اکستنسور هالوسیس لونگوس 
» اکستنسور دیژیتوروم لونگوس 
» عضله تیبیالیس انتریور 
» تصویر عضلات همسترینگ 
» مثلت رانی 
» عضله اداکتور مگنوس 
» عضله اداکتور برویس 
» عضله اداکتور لونگوس 
» عضله گراسیلیس 
» عضله کوادریسپس 
» عضله پکتینئوس 
» عضله ایلیوپسواس 
» عضله سارتوریوس 
» مسیر عصب سیاتیک در گلوتئال 
» عضله ابتوراتور خارجی 
» عضله ابتوراتور داخلی 
» عضله ژملوس تحتانی 
» عضله ژملوس فوقانی 
» عضلات روتاتور کوچک مفصل هیپ 
» عضله تنسور فاسیالاتا 
» عضله گلوتئوس مینیموس 
» عضله گلوتئوس مدیوس 
» عضله گلوتئوس ماگزیموس 
» اعصاب ناحیه گلوتئال 
» شریان های ناحیه گلوتئال 

 

طبقه بندی مطالب بر اساس ناحیه بدن

مقالات ستون فقرات

مقالات شانه

مقالات آرنج

مقالات مچ و انگشتان دست

مقالات لگن، مفصل هیپ و ناحیه ران

مقالات زانو

مقالات مچ پا و پا 

مقالات سیستم عصبی (cns & pns)

 


برچسب‌ها: نام عضلات اندام فوقانی, نام عضلات اندام تحتانی, عملکرد عضلات اندام فوقانی, عملکرد عضلات اندام تحتانی, ابتدا و انتهای عضلات اندامها
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ساعت 2:49  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار  | 

عصب مدین (Median nerve)

صفحه عصب میانی(مدین) که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم:

عصب میانی یا مدین از پیوند طناب داخلی و خارجی
شبکه بازویی ایجاد می شود. ریشه های عصبی آن شامل C5 الی C8 و T1 است. این عصب در تامین حس دست در سمت خارج آن نقش داشته و همچنین عصب رسانی بسیاری از ماهیچه های ساعد و دست (ماهیچه های تنار و لومبریکال) را برعهده دارد.

 
تصویر عصب میانی در مچ و دست:
 

 
 
 
فهرست مندرجات 
۱ عصب دهی حسی
2عصب دهی حرکتی
۲.۱ در ناحیه بازو
۲.۲ در ناحیه ساعد
۲.۳ در ناحیه کف دست
۳ آسیب عصب میانی
۴ پانویس
۵ جستارهای وابسته
۶ منابع 

 عصب دهی حسی
شاخه های مفصلی عصب میانی به مفاصل آرنج و مفصل بین رادیوس و اولنا در قسمت فوقانی (مفصل رادیواولنار فوقانی) می روند. عصب بین استخوانی جلویی [۱] که از عصب میانی منشعب می گردد، مفاصل مچ دست و مفصل میان رادیوس و اولنا در قسمت تحتانی (مفصل رادیواولنار تحتانی) را عصب رسانی می کند.
عصب میانی وظیفه عصب دهی حسی به ناحیه خارجی کف دست (بیش از نیمی از ناحیه کف دست) و جلوی انگشتان شست، اشاره (سبابه) و انگشت میانی را برعهده دارد. خالص ترین محل عصب دهی عصب میانی در دست، پوست سطح پالمار (کف دستی) نوک انگشت نشانه است.[۲]
 
 
 

 عصب دهی حرکتی
در سه ناحیه قابل بررسی است:
-ناحیه بازو
-ناحیه ساعد
-ناحیه کف دست

 در ناحیه بازو
عصب میانی در ناحیه بازو، ماهیچه درون گرداننده گرد (پروناتور ترس) را عصب دهی می کند.

در ناحیه ساعد
ماهیچه هایی که در ناحیه ساعد توسط عصب میانی، عصب رسانی می شوند عبارتنداز:
-ماهیچه درون گرداننده گرد
-ماهیچه کف دستی بلند (پالماریس لونگوس)
-ماهیچه خم کننده سطحی انگشتان (فلکسور دیژیتوروم سوپرفیشیالیس)
-ماهیچه خم کننده رادیوسی مچ دست (فلکسور کارپی رادیالیس)
-ماهیچه خم کننده عمقی انگشتان (فلکسور دیژیتوروم پروفوندوس). قسمت مربوط به انگشتان اول و دوم از عصب میانی و انگشتان سوم و چهارم توسط عصب اولنار عصب دهی می شوند.
-ماهیچه خم کننده بلند شست (فلکسور پولیسیس لونگوس)
-درون گرداننده مربعی (پروناتور کوادراتوس)
سه ماهیچه درون گرداننده مربعی، خم کننده بلند شست و خم کننده عمقی انگشتان (مربوط به انگشتان اول و دوم) ازطریق عصب بین استخوانی جلویی (قدامی) که یک شاخه از عصب میانی است، عصب رسانی می گردند.

 در ناحیه کف دست
عصب میانی در دست به ماهیچه های زیر می رود:
-ماهیچه خم کننده کوتاه شست (فلکسور پولیسیس برویس)
-ماهیچه دورکننده کوتاه شست (ابداکتور پولیسیس برویس)
-ماهیچه متقابله شست (اپوننس پولیسیس)
-ماهیچه های دودی( لومبریکال ها). عصب میانی، اولین و دومین لومبریکال و عصب اولنار، سومین و چهارمین لومبریکال را عصب رسانی می کند.

 آسیب عصب میانی
ضایعه عصب میانی منجربه اختلالات حسی-حرکتی و مشکلات سمپاتیکی می گردد. احتمال آسیب در سه ناحیه بازو، آرنج و مچ دست وجود دارد. هرچه ضایعه در سطحی بالاتر باشد (مثلا در بازو)، به همان نسبت علایم و مشکلات بیمار نیز بیشتر خواهد بود. برخی از عواملی که ممکن است باعث ضایعه عصب میانی گردند عبارتنداز:
-شکستگی استخوان ها به ویژه بازو و انتهای تحتانی رادیوس
-گیرافتادن عصب میانی در مجرای مچ دست که به
نشانگان مجرای مچ دستی [۳] معروف است.
-فشار به عصب میانی در ناحیه ساعد به علت خونریزی و تورم شدید
-بریدگی ها به خصوص در ناحیه انتهایی ساعد و مچ دست
-دررفتگی در قسمت مچ دست (به ویژه دررفتگی استخوان هلالی [۴]) 
 پانویس
↑ Anterior interosseous nerve
↑ نوربخش،سید تقی.شایسته آذر،مسعود
↑ Carpal tunnel syndrome
↑ Lunate 
 
جستارهای وابسته
-شبکه بازویی
-نشانگان مجرای مچ دستی 

 منابع
-الهی، بهرام. آناتومی اندام فوقانی، تحتانی و مفاصل. چاپ پنجم. انتشارات جیحون.
-سرمدی،علیرضا،حاج قنبری،بهاره.بررسی و ارزیابی عملکرد عضلات.پوسچر و درد.چاپ اول.بهار 1382.انتشارات سرمدی.شابک:2-38-5707-964
-اعلمی هرندی،بهادر، اصول ارتوپدی و شکسته بندی.چاپ ششم،نشر فروغ اندیشه
نوربخش،سید تقی.شایسته آذر،مسعود.ترجمه:معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندام‌ها.چاپ اول.انتشارات جهاد دانشگاهی
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6

طبقه بندی مطالب وبلاگ فیزیوتراپی

مقالات فیزیوتراپی 

مروری بر آناتومی سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی ازطریق تصاویر

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی 

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات 

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (CNS & PNS)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)

مقالات ورزش و تغذیه (شامل موضوعات تحرک و فعالیت بدنی،تغذیه صحیح،چاقی،اضافه وزن،کنترل وزن و غیروه)


برچسب‌ها: عصب میانی, عصب مدیان, عصب دهی حسی و حرکتی عصب مدین, سندرم تونل کارپ
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 19:58  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار  |