فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار،فیزیوتراپی برای حرکت،درد،اختلالات حرکتی،شناخت و سلامت


صفحه نخست

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی


انجمن فیزیوتراپی ایران  و اساسنامه انجمن

فارغ التحصيلان خارج كشور كه اكثريت قريب به اتفاق آنان از كشور انگلستان بودند و با هزينه شخصي تحصيل كرده بودند با سيستم آموزشي اين كشور و اختيارات و اهميت لزوم يك انجمن فيزيوتراپي آشنا بودند. همين تعداد قليل به عنوان مؤسس انجمن قدم برداشته و انجمن فيزيوتراپي ايران را تأسيس و به ثبت رسانيده و همين اعضاء، مؤسس هيئت مديره و اعضاء انجمن بودند. بعد از فارغ التحصيل شدن اولين گروه فيزيوتراپي از دانشگاه تهران در مرداد ماه 1348 و در سالهاي بعد، تعداد اعضاء انجمن هم افزايش پيدا كرده است.


اساسنامه انجمن فيزيوتراپي ايران

فصل اول- كليات:

ماده 1- به استناد مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ 7/8/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آئين نامه مربوط به تصويب كميسيون موضوع ماده 4 مصوبه فوق كه من بعد به اختصار كميسيون ناميده مي شود انجمن فيزيوتراپي ايران براساس مواد آتي تشكيل مي گردد كه در سطور بعد به اختصار (انجمن) ناميده مي شود.

ماده 2- انجمن صرفاً در زمينه هاي علمي، تحقيقاتي، تخصصي و فني مربوطه فعاليت مي نمايد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب سياسي را ندارند.

ماده 3- انجمن غيرانتفاعي بوده و از تاريخ تصويب كميسيون ثبت در اداره ثبت شركت ها داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي باشد.

ماده 4- مركز انجمن در شهر تهران آدرس: خ شريعتي- پايين تر از طالقاني- خ حقوقي- پ 118- واحد 8 است و شعب آن مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود، در ضمن روند تشكيل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هيئت مديره انجمن مركزي و تحت نظارت آن ها خواهد بود.

ماده 5- انجمن داراي تابعيت ايراني است.

ماده 6- انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم- شرح وظائف و اهداف:

ماده 7- به منظور نيل به اهداف مذكور در ماده 2 اساسنامه انجمن، اقدامات و فعاليت هاي زير را به عمل خواهد آورد.

1-7- ايجاد ارتباط هاي فني، تحقيقاتي، آموزشي و تبادل نظر بين محققان، متخصصان و ساير كارشناساني كه به نحوي در شاخه هاي گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعاليت دارند.

2-7- همكاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و نيز ساير سازمان هايي كه به نحوي با فعاليت هاي انجمن مرتبط هستند در برنامه ريزي امور آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني

3-7- تعامل و همكاري با مراجع ذيصلاح در زمينه بازنگري و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي و بهداشتي درماني، مؤسسات آموزشي و سطح علمي دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشكي

4-7- ارائه خدمات آموزشي، علمي، فني و پژوهشي براساس ضوابط مربوطه

5-7- ترغيب و تشويق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت هاي علمي، پژوهشي و آموزشي، بهداشتي و درماني

6-7- تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي، آموزشي

7-7- برگزاري گردهمايي هاي آموزشي و پژوهشي، آموزش مداوم در سطوح ملي و بين المللي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

8-7- فراهم كردن زمينه مناسب جهت انجام پژوهش هاي علمي مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طريق تشويق و ترغيب متخصصين جوان

9-7- مشاركت در تشكيل شوراي انجمن هاي علمي گروه پزشكي ايران و برنامه ريزي امور مرتبط با آن

10-7- جلب حمايت نهادهاي بين المللي براي انجام فعاليت هاي علمي، پژوهشي در عرصه ملي و در چارچوب ضوابط جاري كشور) *

فصل سوم-عضویت:

ماده 8- عضويت در انجمن به طرق زير مي باشد:

1-8- عضويت پيوسته: هيئت مؤسس انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته هاي فيزيوتراپي يا رشته هاي مرتبط باشند مي توانند طبق ضوابط مذكور در اين اساسنامه به عضويت انجمن در آيند.

2-8- عضويت وابسته: به افرادي كه حائز شرايط زير باشند مي توانند به عضويت انجمن در آيند:

كليه كساني كه داراي درجه دكتري در يكي از رشته هاي ارتوپدي، مغز و اعصاب، طب ورزشي و روماتولوژي باشند و كليه افرادي كه داراي پذيرش رشته فيزيوتراپي در مقطع كارشناسي هستند.

3-8- عضويت افتخاري: شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك هاي مؤثر و ارزنده اي نموده باشند مي توانند به عضويت افتخاري پذيرفته شوند.

تبصره 1- اعضاي وابسته مي توانند با احراز شرايط و تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند.

تبصره 2- اعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط هيئت مؤسس و هيئت مديره مذكور در ماده 7 آئين نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون را دارا باشند.

ماده 9- هر يك از اعضاي انجمن سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط هيئت مديره تعيين و تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.

تبصره 1- پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايي را نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد كرد.

تبصره 2- ملاك تعداد اعضاي پيوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادي مجاز به شركت در انتخابات هيئت مديره هستند كه حق عضويت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شركت در جلسه مجمع عمومي و انتخابات را دريافت كرده باشند.

ماده 10- عضويت در انجمن در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد:

1-10- استعفاي كتبي عضو

2-10- عدم پرداخت حق عضويت سالانه در مهلتي كه هيئت مديره تعيين مي نمايد.

3-10- زوال يكي از شرايط عضويت و نيز محكوميت قطعي در هيئت هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي به محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرف پزشكي است.

تبصره 1- مدت تعليق عضويت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرف پزشكي است.

تبصره 2- تصميم نهايي راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت پس از اطلاع و تأييد هيئت نظارت بر عملكرد انجمن براساس موضوع بند 7 ماده 3 آئين نامه نحوه تشكيل و شرح وظائف كميسيون، با هيئت مديره خواهد بود.

فصل چهارم- ارگان انجمن:

ماده 11- انجمن داراي ارگان زير است:

1-11- مجمع عمومي

2-11- هيئت مديره

3-11- بازرس

الف- مجمع عمومي:
ماده 12- مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته انجمن به دو صورت زير تشكيل مي گردد:

1-12- مجمع عمومي عادي كه هر سال يك بار تشكيل مي شود و به امور جاري انجمن رسيدگي مي كند و نيز مي تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشكيل گردد.

2-12- مجمع عمومي فوق العاده كه در مواقع ضروري براي انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و يا اتخاذ تصميم درخصوص انحلال انجمن تشكيل مي شود و نتيجه تصميمات آن در خصوص اصلاح و تغيير اساسنامه پس از تصويب كميسيون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومي فوق العاده به دعوت هيئت مديره يا بازرس يا يك پنجم از اعضاي پيوسته تشكيل مي گردد.

3-12- اولين جلسه مجمع عمومي عادي با درخواست هيئت مؤسس، پس از موافقت اوليه انجمن از كميسيون و حداكثر ظرف شش ماه با درج آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تشكيل خواهد شد.

تبصره 1- جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده هر يك با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاي پيوسته رسميت مي يابد و در مجمع عمومي فوق العاده تصميمات با دو سوم آرا خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه حد نصاب لازم براي تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده بدست نيامد به فاصله يك ماه از تاريخ جلسه اوليه نيست به دعوت مجدد به همان نحو با ذكر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي شود در اين صورت مجمع يا هر تعداد از اعضاي حاضر تشكيل خواهد شد.

ماده 13- وظائف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:

1-13- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليت هاي سالانه انجمن

2-13- اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و ميزان حق عضويت

3-13- انتخاب و يا عزل اعضاي هيئت مديره

4-13- انتخاب يك نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلي و يك نفر علي البدل

5-13- تصويب كليه آيين نامه ها و ضوابط اجرايي مورد لزوم براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هيئت مديره

6-13- تعيين روزنامه كثير الانتشار براي انتشار آگهي هاي انجمن

تبصره- در كليه جلسات مجامع عمومي نماينده مذكور در كشور ماده 10 آئين نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماينده كميسيون جلسه رسميت نخواهد يافت.

ماده 14- اعضاي هيئت مديره مركب از (5 يا 7 يا 9) 7 نفر است و 2 نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند. اعضاي مذكور در جلسه مجمع عمومي عادي هر 2 سال يك بار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب خواهند شد و عضويت در هيئت مديره افتخاري است.

تبصره 1- افزايش تعداد هيئت مديره با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي و تأييد نهايي كميسيون خواهد بود.

تبصره 2- جلسات هيئت مديره حداقل هر يك ماه يك بار تشكيل مي شود و با حضور دو سوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آرا حاضريت خواهد بود.

ماده 15- هيئت مديره در اولين جلسه يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير و يك نفر خزانه دار با رأي كتبي اكثريت اعضاي هيئت مديره انتخاب مي نمايد. در ضمن آئين نامه داخلي هر انجمن در جلسات هيئت مديره مشخص و به تصويب خواهد رسيد.

تبصره 1- رئيس انجمن و دبير انجمن بيش از دو دوره متوالي نمي توانند به سمت يكي از اين دو مسئوليت انتخاب شوند.

تبصره 2- رئيس هيئت مديره مسئول اداره امور جاري انجمن و مجري كليه مصوبات هيئت مديره و نماينده قانوني و شخصيت حقوقي انجمن در نزد مراجع مختلف خواهند بود.

تبصره 3- كليه اوراق تعهد آور با امضاي رئيس رئيس هيئت مديره و امضاي خزانه دار و مهر انجمن و نامه هاي رسمي اداري با امضاي رئيس هيئت مديره و در غياب او نايب رئيس خواهد بود.

تبصره 4- چانچه هر يك از اعضاي هيئت مديره 3 جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب بدون دليل موجه (به تشخيص هيئت مديره) در جلسات شركت ننمايند مستعفي شناخته خواهند شد.

تبصره 5- در صورت استعفا و بركناري و يا فوت هر يك از اعضاي هيئت مديره عضو علي البدل براي مابقي دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

ماده 16- هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر چهار ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد با حضور نماينده كميسيون اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون ارسال نمايند.

تبصره- هيئت مديره قبلي تا تأييد هيئت مديره جديد از سوي كميسيون، مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 17- وظائف و اختيارات هيئت مديره:

1-17- دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده

2-17- اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي

3-17- تشكيل جلسات سخنراني و گردهمايي هاي علمي، فني و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

4-17- تهيه ضوابط و مقررات و آيين نامه هاي اجرايي

5-17- تهيه گزارش سالانه فعاليت هاي انجمن براي ارائه به مجمع عمومي

6-17- تهيه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومي

7-17- قبول هدايا و كمك هاي مالي براي انجمن

8-17- پيشنهاد اصلاحات و تغييرات در اساسنامه به مجامع عمومي

9-17- اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه

10-17- تشكيل كميته هاي اجرايي و تخصصي مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آن ها

11-17- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات كشور

12-17- اقامه دعوي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع از دعاوي كه عليه انجمن اقامه مي شود در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و توكيل غير

13-17- اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

14-17- پيشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومي فوق العاده) *
ج- بازرس:

ماده 18- انجمن داراي يك نفر بازرس اصلي و (1 يا 2 نفر) 1 علي البدل خواهد بود كه هر 3 سال يك بار در جلسه مجمع عمومي عادي با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب خواهد شد.

ماده 19- وظايف بازرس به شرح زير است:

1-19- بررسي كليه اسناد و مدارك مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به مجمع عمومي

2-19- بررسي گزارش سالانه هيئت مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه به مجمع عمومي

3-19- گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

4-19- دعوت از مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري

ماده 20- شركت بازرس در جلسات هيئت مديره بدون حق رأي مجاز است و در هر زمان مي تواند اسناد و دفاتر مالي انجمن را از هئيت مديره مطالبه و مورد بررسي قرار دهد.

ماده 21- در پايان هر سال مالي رياست هيئت مديره گزارش فعاليت هاي سالانه انجمن و ترازنامه مالي آن را حداقل 45 روز قبل از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي سالانه براي تأييد در اختيار بازرس قرار خواهد داد.

فصل پنجم- منابع مالي انجمن:

ماده 22- منابع مالي انجمن عبارتست از:

1-22- حق عضويت اعضا

2-22- از محل هدايا و كمك ها

3-22- درآمد حاصل از فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و فني و انتشاراتي

4-22- حمايت هاي مالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

فصل ششم- موارد انحلال انجمن:
ماده 23- در صورت درخواست هيئت مديره يا بازرس و يا 3/1 اعضاي پيوسته و تصويب مجمع عمومي فوق العاده به هر دليل انجمن منحل مي گردد.

ماده 24- مجمع عمومي فوق العاده كه تصميم به انحلال انجمن مي گيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيئت تسويه و تعيين مدت مأموريت آن اقدام خواهد كرد.

ماده 25- هيئت تسويه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه مي نمايد. ختم عمليات تسويه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسد و در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي شود و مراتب به كميسيون اعلام گردد.

تبصره- باقيمانده دارايي هاي انجمن پس از وضع ديون و مخارج و تصويب هيئت تسويه و نيز اطلاع كميسيون به يكي از مؤسسات آموزشي تحقيقاتي كشور اهدا خواهد شد.

اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 25 ماده و 18 تبصره در تاريخ 20/1/85 به تصويب مجمع عمومي مؤسس رسيد.

منبع:سایت انجمن فیزیوتراپی ایران


مقالات فیزیوتراپی 

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقالات روماتولوژی (شامل اصطلاحات،اختلالات و بیماریهای روماتیسمی و روماتیسم خارج مفصلی)

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (cns & pns)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مروری بر آناتومی سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی ازطریق تصاویر 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)

مقالات ورزش و تغذیه (شامل موضوعات تحرک و فعالیت بدنی،تغذیه صحیح،چاقی،اضافه وزن،کنترل وزن و غیروه)

مقالات قلب و عروق (شامل مفاهیم، اختلالات و مقاله های آموزشی)

برگشت به صفحه اصلی


برچسب‌ها: فیزیوتراپی, انجمن فیزیوتراپی ایران, اساسنامه انجمن فيزيوتراپي ايران, انجمن فیزیوتراپی, ارگان انجمن فیزیوتراپی ایران
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 3:32  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
Iran

×× با کلیک بر روی عنوان "فیزیوتراپی" (Physiotherapy) در بالای صفحه، همه مطالب وبلاگ در دسترس خواهند بود ××

-------------------------------------

اینجانب فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار (Ibrahim Barzkar; P.T) این وبلاگ را با هدف افزایش اطلاع رسانی و شناخت بیشتر در ارتباط با کارکردهای علم فیزیوتراپی، سیستم عصبی کنترل حرکت و علوم پزشکی مرتبط با رشته فیزیوتراپی ایجاد کرده ام. از هرگونه نظر و پیشنهاد دوستان و همکاران در ارتباط با مطالب وبلاگ فیزیوتراپی استقبال می کنم.

Email: ebrahimbarzkar@gmail.com

-------------------------------------

استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ و نام نویسنده مجاز است.

-------------------------------------

قابل توجه بازدیدکنندگان محترم:

"احتمال دارد موضوع یا مطلبی که در این وبلاگ مطرح می شود، پس از مدتی تغییراتی جهت ویرایش اعمال گردد. بنابراین اگر مقاله یا صفحه ای از اینجانب در سایت یا وبلاگ دیگر ذکر شده ممکن است کمی متفاوت باشد"

"مطالب وبلاگ فیزیوتراپی صرفا جهت افزایش اطلاعات شما قرار داده شده و شما به هیچ وجه نباید از این اطلاعات جهت تشخیص و درمان بیماری ها یا اختلالات نسبت به خود یا دیگران استفاده کنید. بنابراین پیشنهاد مدیر وبلاگ این است که در ارتباط با مشکلات یا بیماری ها به پزشک خود مراجعه نمایید و از خوددرمانی بپرهیزید"

"مطالب مورد تایید اینجانب در ارتباط با صفحاتی که در سایت ویکی پدیا ایجاد می کنم، مربوط به این وبلاگ است. ویرایش در ویکی پدیا توسط کاربران آن انجام می شود که ممکن است باعث بهبود مقالات و یا خرابکاری گردد"

Ebrahim Barzkar; PT

پیوندهای روزانه
دستگاه اولتراسوند (Ultrasound) در فیزیوتراپی
فیزیوتراپی شناختی (Cognitive physiotherapy)
تعریف فیزیوتراپی و کاربردهای آن
تشخیص علم از شبه علم
چرا طب مکمل همچون طب سوزنی و هومیوپاتی علم نیستند
مقالات رادیولوژی
توانبخشی چیست
بیماریهای روماتیسمی
فیزیوتراپی
مقالات سیستم عصبی محیطی
مقالات سیستم عصبی مرکزی
عصب سیاتیک (Sciatic nerve)
تصاویر سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی (آناتومی بدن انسان و عکس)
درد چیست
سیستم اکستراپیرامیدال (Extrapyramidal system)
×آرتروز گردن (Neck arthrosis)
×مفاصل،لیگامان ها و عضلات شانه،آرنج،مچ دست و دست
×مفاصل، رباط ها و ماهیچه های ران،زانو،مچ پا و پا
×دستگاه عصبی،قشر مغز،ساقه مغز،مخچه،عقده های قاعده ای،طناب نخاعی،ضایعه نخاعی،سکته مغزی،اعصاب محیطی،نوروپاتی ها،نورو ن ها،پارکینسون،ام اس،شبکه های عصبی،کنترل حرکت،اختلالات حرکتی،درد،ضربه مغزی و انواع سکته مغزی
×مفاصل ستون فقرات،لیگامان های ستون مهره ها،عضلات ستون فقرات و دیسک های بین مهره ای
×استخوان های ترقوه،بازو،ساعد (رادیوس و اولنا)،مچ دست،انگشتان،لگن،ران،کشکک،تیبیا و فیبولا،مچ پا، کف پا و ستون فقرات
×سندرم خروجی توراکس (Thoracic outlet syndrome)
آرتروپلاستی (Arthroplasty)
عضلات ستون فقرات (Spinal muscles)
عوارض شکستگی ها (Complications of fractures)
فیزیوتراپی و کاربردهای آن
شکستگی استخوان ها
فیزیوتراپی
معرفی کتاب من
فیزیوتراپی و علم کنترل حرکت(Physiotherapy & Motor Control)
درد قلبی، آنژین صدری و انفارکتوس میوکارد
دکتر هلاکو محسنی فر
سه مقاله تخصصی من با موضوع درد کمر،درد شانه و بیماری تنفسی در ویکی پدیا
http://barzkar2.blogfa.com
ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی
فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار
تصویر و عملکرد عضلات اندام ها
ویکی پدیا (Wikipedia)
http://barzkar2.persianblog.ir
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
آذر ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۴
شهریور ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۴
تیر ۱۳۹۴
خرداد ۱۳۹۴
فروردین ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
طناب نخاعی(Spinal Cord)
درد کف پا
تجهیزات فیزیوتراپی
علت درد پاشنه پا
greater saphenous vein
انواع دستگاه های فیزیوتراپی
بازتوانی چیست
مقالات رادیولوژی
طب مکمل
تحرک و تغذیه
علل درد ماهیچه ای
آرتریت (Arthritis)
طب جایگزین
Ligaments of the joints
درمان دیسک کمر
تشخیص علم از غیر علم
ligaments pictures
Ligaments types
درد پاشنه پا
فیزیوتراپی و کاربردهای آن
نوروپاتی محیطی(Peripheral Neuropathy)
مخچه (Cerebellum)
عصب ‏دهى عضلانی(Muscle Innervation)تاندونی
توانبخشی آسیب های مغزی بر پایه علم کنترل حرکت
راه‏ هاى حركتى فوق نخاعی(Supraspinal Tracts)
واحد حرکتی-انواع فیبر عضلانی
انقباض عضله اسکلتی(skeletal muscle contraction)
خستگى عضلانى(Muscle Fatigue)
اصطلاح فاسیکولاسیون و فیبریلاسیون
مياستنى گراويس(Mysthenia Gravis)
دیدگاه دونالد اولدینگ هب درباره یادگیری
انواع میوپاتی(Myopathy)
اسپوندیلولیزیس(Spondylolysis )
مقالاتی که در سایت ویکی پدیا(Wikipedi) ایجاد نمودم
مشارکتهای من در سایت ویکیپدیا
سندرم گیرافتادگی (Impingement Syndrome )
تنگی کانال نخاعی(Spinal Canal Stenosis)
شانه منجمد(Frozen Shoulder) یا یخ زدگی شانه
سندرم استرس پاتلوفمورال(PFPS)
تاندونیت عضلات شانه
میوپاتی(علایم, ارزیابی و درمان فیزیوتراپی)
اسکولیوز(Scoliosis)
سندرم پس از فلج اطفال(Post-polio syndrome)
پارگی های عضلات شانه
صفحاتی که در ویکی پدیای انگلیسی(en.Wik) ایجاد کردم
نورون حرکتی فوقانی(Upper Motor Neuron)
کندرومالاسی کشکک(Chondromalacia patellae)
استئوکندریت دیسکان(Osteochondritis Dissecan)
کیست بیکر(Baker's cyst)
بیماری ازگود اشلاتر(Osgood-Schlatter disease)
دستگاه حرکتی(Motor system)
کنترل حرکتی(Motor control)
واحد حرکتی( Motor Unit)
نورون حرکتی گاما(Gamma motor neuron)
نورون حرکتی آلفا(Alpha motor neuron)
تماس عصبی عضلانی(Neuromuscular junction)
دوک عضلانی(Muscle spindle)
اندام وتری گلژی(Golgi tendon organ)
راه قشری پیازی(Corticobulbar tract)
راه هرمی(Pyramidal tract)
عصب چهره ای(Facial nerve)
درد زانو(Knee Pain)
آرتروز زانو و درمان(Knee Osteoarthritis)
کشیدگی عضلانی(Muscle strain)
پیچ خوردگی(Ligament sprain)
رباط های صلیبی ( cruciate ligaments)
فتق دیسک(Disc Herniation)
درد شانه(Shoulder Pain)
سندرم تونل مچ دستي(carpal tunnel syndrome)
تشكيلات مشبك (Reticular Formation)
دستگاه عصبى(Nervous system)
اعصاب نخاعی(Spinal nerves)
دم اسب(Cauda equina)
مخروط انتهایی(Conus terminalis )
سندرم دم اسب(Cauda equina syndrome)
ضایعه نورون محرکه فوقانی-Upper motor neuron lesion
آسیب نورون محرکه تحتانی(Lower motor neuron lesion
دسته عصبی(Nerve fascicle)
دژنرسانس والرین(Wallerian degeneration )
دکترای حرفه ای فیزیوتراپی(DPT)
رشته عصبی(Nerve fiber)
اپی نوریوم.پری نوریوم.اندونوریوم
بافت همبند(Connective tissue)
آکسونوتمزیس(Axonotmesis)
نوروپراکسی(Neuropraxia)
نوروتمزیس( Neurotmesis)
نورون حرکتی بتا(Beta motor neuron)
هیپراکستنشن زانو یا ژنورکورواتوم(Genu recurvatum)
عضلات اندام تحتانی
عضلات اندام فوقانی
شبکه بازویی (Brachial plexus)
اعصاب اندام فوقانی
سندرم تونل کارپ(Carpal tunnel syndrome )
شبکه کمری (Lumbar plexus)
اعصاب اندام تحتانی
شبکه خاجی (Sacral plexus)
شبکه گردنی (Cervical plexus)
شبکه عصبی (Nerve plexus)
ترومبوز وریدی (Venous thrombosis)
رباطهای ستون فقرات
برخی از اصطلاحات در فیزیولوژی و نورولوژی
کپسول مفصلی (Articular capsule)
مفاصل سینویال ( Synovial joints)
مفاصل غضروفی (Cartilaginous joints)
سمفیزیس (Symphysis)
رباط های لگنی
مفصل ساکروایلیاک (Sacroiliac joint)
رباط های مفصل ران
بورس ها (Bursae) و بورسیت (Bursitis)
مفصل ران (Hip joint)
صفحات آناتومیکی (Anatomical planes)
تاندونیت (Tendonitis)
تاندونیت کلسیفیه (Calcific tendinitis)
بورسیت کلسیفیه (Calcific bursitis)
حرکت شناسی (Kinesiology)
تریگر پوینت (Trigger point)
فاسیکول عضلانی ( Muscle fascicle)
فلج مغزی (cerebral palsy)
اپی میزیوم،پری میزیوم،اندومیزیوم
استخوان ها (Bones)
دستگاه تنفسی و بیماری های آن
سیستم عصبی اتونوم (Autonomic nervous system)
سیستم لیمبیک (Limbic system)
ساقه مغز (Brain stem)
آسیب ناکامل نخاعی(Incomplete spinal cord injuries)
سندرم مخروط انتهایی(Conus medullaris syndrome)
آتاکسی (Ataxia)
خونريزى هيپرتانسيو (Hypertensive hemorrhages)
سندرم گیلن باره (Guillain–Barré syndrome)
کپسول داخلی (Internal capsule)
سندرم مدولاری (Medullary syndrome)
حلقه ویلیس (Circle of willis)
نواحی حرکتی قشر مغز
موضوعات متفرقه
فیزیوتراپی ریه
ام آر آی (MRI)
ویکی پدیا (Wikipedia)
استخوان شناسی
آناتومی اندام فوقانی
آناتومی اندام تحتانی
کینزیولوژی (حرکت شناسی)
اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی
سمینارها و کنگره های فیزیوتراپی
سیستم عضلانی اسکلتی
سیستم عصبی مرکزی و محیطی
شکستگیها
سیستم تنفسی و اختلالات آن
سیستم عروقی
مقالات درد
سیستم عصبی و اختلالات آن
آناتومی ستون فقرات
وبلاگ فیزیوتراپی
فیزیوتراپی
آناتومی
فیزیولوژی
زیست شناسی (بیولوژی)
بیوشیمی
اسپوندیلیت آنکیلوزان (Ankylosing spondylitis)
مقالات شانه
مقالات آرنج
مقالات مچ دست و انگشتان
مقالات لگن و مفصل ران
مقالات زانو
مقالات مچ پا و انگشتان
مقالات ستون مهره ها
پلی میوزیت چیست
درماتومیوزیت چیست
علت درد عضلانی (میالژی)
اهمیت ورزش و تغذیه سالم
ضایعه عصب سیاتیک
سلامتی و عوامل موثر بر آن
توانبخشی چیست
شکستگی ساق پا
شکستگی ساعد
شکستگی استخوان بازو
شکستگی لگن و انواع آن
طب سوزنی
بلاگفا (blogfa)
وسایل فیزیوتراپی
ابزارهای فیزیوتراپی
دستگاههای فیزیوتراپی
Types of ligaments in the body
Vein Anatomy of The Lower Limb
varicose veins
smal or lesser saphenous vein
Scalenus anterior syndrome
Thoracic inlet syndrome
معرفی کتاب من
علل درد شانه(Shoulder Pain)
آنژیوپلاستی عروق کرونر قلب
بیماری ام اس(مالتیپل اسکلروزیس)
آسیب نخاعی(Spinal Cord Injury)-علل و علایم
تمرینات کششی آنلاین
سکته مغزی و انواع آن
اهمیت فیزیوتراپی در سکته مغزی
علل درد کمر (کمردرد)-Low Back Pain
اصول مهم به هنگام کشیدگی کمر و بیماری دیسک کمری
اصول پیشگیری از کمردرد
درد گردن-مراقبت از فقرات گردنی
شکستگی ستون فقرات به علت پوکی استخوان(استئوپروز)
اهداف درمانی فیزیوتراپی
کشیدگی و پیچ خوردگی
آرتروز(OA or Osteoarthritis)زانو
بیماری پارکینسون
پای ضربدری و پرانتزی(ژنووالگوم و ژنوواروم)
آسیب رباط صلیبی(متقاطع) قدامی
آسیب منیسک زانو و درمان
علل درد زانو(Knee Pain)
دانش ارگونومی کامپیوتر(روش صحیح کار با رایانه)
توانبخشی قلب در یک نگاه کلی
پیچ خوردگی مچ پا( Ankle Sprain )
آناتومی وریدهای اندام تحتانی-وریدهای واریسی
عصب محیطی(Peripheral Nerve)
عقده‏هاى قاعده‏اى (Basal Ganglia)
نیمکره های مخ-قشر مغز(Cerebral Cortex)
تئوری های کنترل حرکت(Motor Control Theories)
گيرنده‏هاى مفصلى(Joint Receptors)
سيستم سلولهاى مهارى رنشاو (Renshaw)
جریان خون شریانی مغز(Brain Circulation-Arterial)
استئوپروز(Osteoporosis)-اپيدمي خاموش
سيستم وستيبولار(Vestibular System)
نروپلاستی‏سيتى (Neuroplasticity)
علایم ضایعات نورون محرکه فوقانی و تحتانی
اعصاب مغزى (Cranial Nerves)
پیوندها
فیزیوتراپیست
فیزیوتراپیست فرجود شکوهی
فیزیوتراپیست حمیدرضا سینائی
فیزیوتراپیست وحید صادقی
دکترای حرفه ای فیزیوتراپی واحد شیراز
فیزیوتراپی
مدیریت توانبخشی
کاردرمانی و نوروسایکولوژی
انجمن فیزیوتراپی ایران
علوم تجربی مادر علوم
وبلاگ جلال جوادی
چرند و پرند
روانشناسی
body encyclopedia
فیزیوتراپی شناختی (Cognitive physiotherapy)
خاطرات من
دکتر مسیب برزکار
مترجم گوگل (ترجمه متن و وب )
فیزیوتراپیست های بدون مرز
فیزیوتراپیست حسن پور
فیزیوکلینیک
دستگاه عصبی-عضلانی-اسکلتی و اختلالات آن
هندبال بانوان
گوگل (Google)
فیزیوتراپی
روانشناسی
سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی
سیستم عصبی و اختلالات آن
ستون فقرات و اختلالات آن
شانه و اختلالات آن
بلاگفا (blogfa)
پرشین بلاگ (persianblog)
زانو و اختلالات آن
پایگاه اطلاعات علمی
physiotherapydpt
فیزیوتراپیست مریم نعیمی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

PageRank
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت