فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار،فیزیوتراپی برای حرکت،درد،اختلالات حرکتی،شناخت و سلامت
 اختلالات بالينى مخچه

بيماريهاى مهم مخچه اى از نظر بالينى عموما ناشى از تومورها و مالتيپل اسكلروزيس (M.S) و در موارد با شيوع كمتر ناشى از بيمارى عروقى، مسموميت مزمن الكلى يا مسموميت با ساير داروها، مسموميت با فلزات سنگين يا دژنرسانس ارثى مخچه اى می باشند. اختلال عمومى عملكرد مخچه در مسموميت حاد الكلى، به صورت تلوتلو خوردن، ژستها و حركات غيرماهرانه و نامتعادل و گفتارنامعلوم مشخص می شود.

اصولاً تمام ضايعات يا اختلالات مخچه موجب غيرطبيعى شدن حركات در همان طرف بدن نسبت به محل اختلال مخچه می گردند. دليل اين امر آن است كه تقريبا تمام راههاى عصبى كه اطلاعات حسى را به مخچه منتقل می كنند و به ويژه راه نخاعى- مخچه اى خلفى تقاطع پيدا نمی كنند در حالى كه تمام راههايى كه به طور دو طرفه بين قشر مغز و مخچه كشيده شده اند به همان روشى كه راه هرمی به طرف متقابل محيط بدن می رود تقاطع پيدا كرده و به طرف مقابل می روند.

صفت مهم دوم اختلالات بالينى مخچه اين است كه انهدام قسمتهاى كوچكى از مخچه به ندرت موجب بروز اختلال قابل كشفى در اعمال حركتى می شود. در واقع، چندين ماه بعد از برداشتن نيمى از قشر مخچه، در صورتى كه هسته هاى عمقى مخچه همراه با قشر آن برداشته نشده باشند، اعمال حركتى تا زمانى كه حيوان تمام حركات خود را با آهستگى بسيار انجام دهد كاملاً طبيعى به نظر می رسند. به اين ترتيب، ملاحظه می شود كه نواحى باقيمانده سيستم كنترل حركتى(Motor Control System)قادرند تا حد فوق العاده زيادى فقدان قسمتهاى حذف شده مخچه را جبران كنند.

در شکل زیر مهمترین قسمت های سیستم عصبی مرکزی(CNS)که در کنترل حرکت(Motor Control)نقش دارند نشان داده شده است:

براى ايجاد اختلال شديد و مداوم عمل مخچه، هسته هاى عمقى مخچه يعنى هسته هاى دندانه دار، بينابينى و فاستيژيال نيز بايد علاوه بر قشر مخچه دچار ضايعه شوند.

پايه نوروآناتوميك اختلال عمل مخچه شامل موارد زير است:

1- اختلالات بعد از آسيب به آركى سربلوم: بعد از آسيب به اين ناحيه، يعنى فلوكولوندولر، بيمار اختلالات حركتى-وضعيتى و مشکلات حفظ تعادل را نشان می دهد.عضلات محورى به طور دو طرفه تحت تأثير قرار می گيرند.

تظاهرات بالينى به قرار زير است:

الف- هنگام ايستادن، بيمار ناآرام است و نوسان دارد.

ب- هنگام راه رفتن می لرزد و تمايل به افتادن دارد (به يك طرف يا عقب)، مانند فرد مشروب خورده قدمها را بلند، جهشى و ناموزون برمی دارد.

ج- تون عضلانى تغييرى نمی كند.

د- موجب نيستاگموس و گاهى سرگيجه با منشأ مخچه اى می شود.

2- اختلال پس از آسيب به پالئوسربلوم: آسيب به اين ناحيه، مشکلاتی در اعمال هماهنگ و مشابه ايجاد می شود، همانند آن چيزى كه در اثر آسيب مخچه جديد هم ديده می شود.

3- اختلالات بعد از آسيب به نئوسربلوم: بعد از آسيب به نئوسربلوم يعنى
نيمكره هاى مخچه اى و هسته دنتيت، حركات ارادى مهارتى تغيير می كنند.

تظاهرات بالينى عبارتند از:

الف- تون عضلانى كاهش می يابد. عضلات هيپوتونيك هستند و شل بوده و زود خسته می شوند.

ب- رفلكسهاى تاندونى عمقى آهسته اند؛ وقتى كه جهش زانو انجام می شود،

ساق پا به صورت يك پاندول نوسان می كند.

ج- اختلال در حركات هماهنگ به وجود می آيد كه به آن Asynergia گفته می شود،اين حالت به وسيله علائم زير مشخص می شود:

Iناتوانى در تعيين فواصل كه به آن Dysmetria می گويند. به عنوان مثال بيمار قادر نيست انگشت يك دستش را با دست ديگرش لمس كند و در عوض دست ديگر از آن انگشت می گذرد (Pastpointing).

IIوقتى بيمار بازويش را در مقابل مقاومت آزمونگر خم می كند ناگهان مقاومت برداشته شود، خم شدن ادامه يافته و دست بيمار به صورت يا سينه اش بر خورد می كند. به اين پديده، پديده برگشت(Rebound Phenomenon) گفته می شود.

IIIناتوانى در انجام حركات متوالى (ديس ديادوكوكينزى): در اين حالت حركات نمی تواند با يك روش منظم به طور پى در پى به وجود آيند. اين موضوع را می توان به آسانى در بيمار مبتلا به آسيب مخچه با وادار كردن شخص به چرخاندن سريع ساعد به خارج و داخل نشان داد. شخص در جريان اين عمل به سرعت ساعد خود را گم می كند و نمی داند كه ساعد در جريان هر مرحله از حركت در چه وضعى قرار دارد. در نتيجه، به جاى حركت هماهنگ طبيعى به طرف داخل و خارج، يك سرى حركات ناهماهنگ به وجود می آيد.

IVهنگام انجام يك حركت ارادى، لرزشى در دست وجود خواهد داشت كه Intention Tremor ناميده می شود.

Vناهماهنگى عمل عضلات ارادى كه به آن آتاكسى گفته می شود. اگر از بيمار خواسته شود كه پاهايش را به هم چسبانده و بايستد، او قادر به انجام اين كار خواهد بود ولى اگر از او خواسته شود تا راه برود، بيمار مداوم به اين طرف و آن طرف می رود و دائما در حال افتادن است. اين حالت به دليل تأثير پذيرفتن عضلات محورى و كمربند شانه اى و لگنى است.

VIاختلال در حركات چشم به صورت نيستاگموس وجود دارد و اين حالت زمانى به وجود می آيد كه بيمار به طور خميده به طرف آسيب ديده نگاه می كند.

VIIاختلال در تكلم يا ديزآرترى: اختلال در تكلم به صورت صحبت كردن آهسته، يكنواخت و مبهم است. واژه ها به صورت انفجارى با سيلابهاى مجزا بيان می شوند و اين به علت ناهماهنگى عضلات تنفسى و حنجره اى است.

VIIIدرشت نويسى يا ماكروگرافى

در ۱۰ الی ۱۵ درصد بیماران با آسیب مخچه ای,لرزش خاصی در بدن ایجاد می شود که Postural Tremor می نامند.در این گروه از بیماران در حالت ایستاده,بدن به سمت جلو و عقب نوسان دارد و اندام فرد هم به بالا و پایین نوسان می یابد و بیمار قادر به حفظ اندام(مثلا اندام فوقانی)در یک حالت ثابت و نگه داشته شده نمی باشد.

قسمت اول مقاله اینجا 

 منبع:

از کتاب ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی به ترجمه و تدوین نویسنده وبلاگ(فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار).چاپ فجر.بهار ۱۳۸۵(چاپ اول)

منابع (References)

1- ميناگر، عليرضا؛ وثوق آزاد، ژاك ترجمه نوروآناتومى پايه و كاربردى
پرفسور فيتزجرالد. انتشارات دانش پژوه.

-آمرى نيا، رضا؛ بهروزى راد، نازيلا ترجمه ساختمان و عمل مغز و
اعصاب پرفسور ويليام ويليس. مؤسسه انتشارات تلاش.

-نراقى، محمد على؛ حاجى حسينى، داود ترجمه نوروآناتومى
W.C. Wongck. انتشارات جعفرى.

- شادان، فرخ ترجمه فيزيولوژى پزشكى پرفسور آرتورگايتون. جلد اول
و دوم، انتشارات شركت سهامى چهر.

-Ross & Wilson/ Anatomy and Physiology; 1989

-http://img.tfd.com

-http://thebrain.mcgill.ca

طبقه بندی مطالب وبلاگ فیزیوتراپی

مقالات فیزیوتراپی 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی 

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات 

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (CNS & PNS)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)برچسب‌ها: اختلالات مخچه, علائم آسیب مخچه, مخچه, دیس متری, ضایعات مخچه ای
+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۷ساعت 23:21  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
Iran

×× با کلیک بر روی عنوان "فیزیوتراپی" (Physiotherapy) در بالای صفحه، همه مطالب وبلاگ در دسترس خواهند بود ××

-------------------------------------

اینجانب فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار (Ibrahim Barzkar; P.T) این وبلاگ را با هدف افزایش اطلاع رسانی و شناخت بیشتر در ارتباط با کارکردهای علم فیزیوتراپی، سیستم عصبی کنترل حرکت و علوم پزشکی مرتبط با رشته فیزیوتراپی ایجاد کرده ام. از هرگونه نظر و پیشنهاد دوستان و همکاران در ارتباط با مطالب وبلاگ فیزیوتراپی استقبال می کنم.

Email: ebrahimbarzkar@gmail.com

-------------------------------------

استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ و نام نویسنده مجاز است.

-------------------------------------

قابل توجه بازدیدکنندگان محترم:

"احتمال دارد موضوع یا مطلبی که در این وبلاگ مطرح می شود، پس از مدتی تغییراتی جهت ویرایش اعمال گردد. بنابراین اگر مقاله یا صفحه ای از اینجانب در سایت یا وبلاگ دیگر ذکر شده ممکن است کمی متفاوت باشد"

"مطالب وبلاگ فیزیوتراپی صرفا جهت افزایش اطلاعات شما قرار داده شده و شما به هیچ وجه نباید از این اطلاعات جهت تشخیص و درمان بیماری ها یا اختلالات نسبت به خود یا دیگران استفاده کنید. بنابراین پیشنهاد مدیر وبلاگ این است که در ارتباط با مشکلات یا بیماری ها به پزشک خود مراجعه نمایید و از خوددرمانی بپرهیزید"

"مطالب مورد تایید اینجانب در ارتباط با صفحاتی که در سایت ویکی پدیا ایجاد می کنم، مربوط به این وبلاگ است. ویرایش در ویکی پدیا توسط کاربران آن انجام می شود که ممکن است باعث بهبود مقالات و یا خرابکاری گردد"

Ebrahim Barzkar; PT

پیوندهای روزانه
انواع لیگامانها
فیزیوتراپی شناختی (Cognitive physiotherapy)
تعریف فیزیوتراپی و کاربردهای آن
تشخیص علم از شبه علم
چرا طب مکمل همچون طب سوزنی و هومیوپاتی علم نیستند
مقالات رادیولوژی
توانبخشی چیست
بیماریهای روماتیسمی
فیزیوتراپی
مقالات سیستم عصبی محیطی
مقالات سیستم عصبی مرکزی
عصب سیاتیک (Sciatic nerve)
تصاویر سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی (آناتومی بدن انسان و عکس)
درد چیست
سیستم اکستراپیرامیدال (Extrapyramidal system)
×آرتروز گردن (Neck arthrosis)
×مفاصل،لیگامان ها و عضلات شانه،آرنج،مچ دست و دست
×مفاصل، رباط ها و ماهیچه های ران،زانو،مچ پا و پا
×دستگاه عصبی،قشر مغز،ساقه مغز،مخچه،عقده های قاعده ای،طناب نخاعی،ضایعه نخاعی،سکته مغزی،اعصاب محیطی،نوروپاتی ها،نورو ن ها،پارکینسون،ام اس،شبکه های عصبی،کنترل حرکت،اختلالات حرکتی،درد،ضربه مغزی و انواع سکته مغزی
×مفاصل ستون فقرات،لیگامان های ستون مهره ها،عضلات ستون فقرات و دیسک های بین مهره ای
×استخوان های ترقوه،بازو،ساعد (رادیوس و اولنا)،مچ دست،انگشتان،لگن،ران،کشکک،تیبیا و فیبولا،مچ پا، کف پا و ستون فقرات
×سندرم خروجی توراکس (Thoracic outlet syndrome)
آرتروپلاستی (Arthroplasty)
عضلات ستون فقرات (Spinal muscles)
عوارض شکستگی ها (Complications of fractures)
فیزیوتراپی و کاربردهای آن
شکستگی استخوان ها
فیزیوتراپی
معرفی کتاب من
فیزیوتراپی و علم کنترل حرکت(Physiotherapy & Motor Control)
درد قلبی، آنژین صدری و انفارکتوس میوکارد
دکتر هلاکو محسنی فر
سه مقاله تخصصی من با موضوع درد کمر،درد شانه و بیماری تنفسی در ویکی پدیا
http://barzkar2.blogfa.com
ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی
فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار
تصویر و عملکرد عضلات اندام ها
ویکی پدیا (Wikipedia)
http://barzkar2.persianblog.ir
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
آذر ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۴
شهریور ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۴
تیر ۱۳۹۴
خرداد ۱۳۹۴
فروردین ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
طناب نخاعی(Spinal Cord)
بازتوانی چیست
مقالات رادیولوژی
طب مکمل
تحرک و تغذیه
علل درد ماهیچه ای
آرتریت (Arthritis)
طب جایگزین
تشخیص علم از غیر علم
فیزیوتراپی و کاربردهای آن
نوروپاتی محیطی(Peripheral Neuropathy)
مخچه (Cerebellum)
عصب ‏دهى عضلانی(Muscle Innervation)تاندونی
توانبخشی آسیب های مغزی بر پایه علم کنترل حرکت
راه‏ هاى حركتى فوق نخاعی(Supraspinal Tracts)
واحد حرکتی-انواع فیبر عضلانی
انقباض عضله اسکلتی(skeletal muscle contraction)
خستگى عضلانى(Muscle Fatigue)
اصطلاح فاسیکولاسیون و فیبریلاسیون
مياستنى گراويس(Mysthenia Gravis)
دیدگاه دونالد اولدینگ هب درباره یادگیری
انواع میوپاتی(Myopathy)
اسپوندیلولیزیس(Spondylolysis )
مقالاتی که در سایت ویکی پدیا(Wikipedi) ایجاد نمودم
مشارکتهای من در سایت ویکیپدیا
سندرم گیرافتادگی (Impingement Syndrome )
تنگی کانال نخاعی(Spinal Canal Stenosis)
شانه منجمد(Frozen Shoulder) یا یخ زدگی شانه
سندرم استرس پاتلوفمورال(PFPS)
تاندونیت عضلات شانه
میوپاتی(علایم, ارزیابی و درمان فیزیوتراپی)
اسکولیوز(Scoliosis)
سندرم پس از فلج اطفال(Post-polio syndrome)
پارگی های عضلات شانه
صفحاتی که در ویکی پدیای انگلیسی(en.Wik) ایجاد کردم
نورون حرکتی فوقانی(Upper Motor Neuron)
کندرومالاسی کشکک(Chondromalacia patellae)
استئوکندریت دیسکان(Osteochondritis Dissecan)
کیست بیکر(Baker's cyst)
بیماری ازگود اشلاتر(Osgood-Schlatter disease)
دستگاه حرکتی(Motor system)
کنترل حرکتی(Motor control)
واحد حرکتی( Motor Unit)
نورون حرکتی گاما(Gamma motor neuron)
نورون حرکتی آلفا(Alpha motor neuron)
تماس عصبی عضلانی(Neuromuscular junction)
دوک عضلانی(Muscle spindle)
اندام وتری گلژی(Golgi tendon organ)
راه قشری پیازی(Corticobulbar tract)
راه هرمی(Pyramidal tract)
عصب چهره ای(Facial nerve)
درد زانو(Knee Pain)
آرتروز زانو و درمان(Knee Osteoarthritis)
کشیدگی عضلانی(Muscle strain)
پیچ خوردگی(Ligament sprain)
رباط های صلیبی ( cruciate ligaments)
فتق دیسک(Disc Herniation)
درد شانه(Shoulder Pain)
سندرم تونل مچ دستي(carpal tunnel syndrome)
تشكيلات مشبك (Reticular Formation)
دستگاه عصبى(Nervous system)
اعصاب نخاعی(Spinal nerves)
دم اسب(Cauda equina)
مخروط انتهایی(Conus terminalis )
سندرم دم اسب(Cauda equina syndrome)
ضایعه نورون محرکه فوقانی-Upper motor neuron lesion
آسیب نورون محرکه تحتانی(Lower motor neuron lesion
دسته عصبی(Nerve fascicle)
دژنرسانس والرین(Wallerian degeneration )
دکترای حرفه ای فیزیوتراپی(DPT)
رشته عصبی(Nerve fiber)
اپی نوریوم.پری نوریوم.اندونوریوم
بافت همبند(Connective tissue)
آکسونوتمزیس(Axonotmesis)
نوروپراکسی(Neuropraxia)
نوروتمزیس( Neurotmesis)
نورون حرکتی بتا(Beta motor neuron)
هیپراکستنشن زانو یا ژنورکورواتوم(Genu recurvatum)
عضلات اندام تحتانی
عضلات اندام فوقانی
شبکه بازویی (Brachial plexus)
اعصاب اندام فوقانی
سندرم تونل کارپ(Carpal tunnel syndrome )
شبکه کمری (Lumbar plexus)
اعصاب اندام تحتانی
شبکه خاجی (Sacral plexus)
شبکه گردنی (Cervical plexus)
شبکه عصبی (Nerve plexus)
ترومبوز وریدی (Venous thrombosis)
رباطهای ستون فقرات
برخی از اصطلاحات در فیزیولوژی و نورولوژی
کپسول مفصلی (Articular capsule)
مفاصل سینویال ( Synovial joints)
مفاصل غضروفی (Cartilaginous joints)
سمفیزیس (Symphysis)
رباط های لگنی
مفصل ساکروایلیاک (Sacroiliac joint)
رباط های مفصل ران
بورس ها (Bursae) و بورسیت (Bursitis)
مفصل ران (Hip joint)
صفحات آناتومیکی (Anatomical planes)
تاندونیت (Tendonitis)
تاندونیت کلسیفیه (Calcific tendinitis)
بورسیت کلسیفیه (Calcific bursitis)
حرکت شناسی (Kinesiology)
تریگر پوینت (Trigger point)
فاسیکول عضلانی ( Muscle fascicle)
فلج مغزی (cerebral palsy)
اپی میزیوم،پری میزیوم،اندومیزیوم
استخوان ها (Bones)
دستگاه تنفسی و بیماری های آن
سیستم عصبی اتونوم (Autonomic nervous system)
سیستم لیمبیک (Limbic system)
ساقه مغز (Brain stem)
آسیب ناکامل نخاعی(Incomplete spinal cord injuries)
سندرم مخروط انتهایی(Conus medullaris syndrome)
آتاکسی (Ataxia)
خونريزى هيپرتانسيو (Hypertensive hemorrhages)
سندرم گیلن باره (Guillain–Barré syndrome)
کپسول داخلی (Internal capsule)
سندرم مدولاری (Medullary syndrome)
حلقه ویلیس (Circle of willis)
نواحی حرکتی قشر مغز
موضوعات متفرقه
فیزیوتراپی ریه
ام آر آی (MRI)
ویکی پدیا (Wikipedia)
استخوان شناسی
آناتومی اندام فوقانی
آناتومی اندام تحتانی
کینزیولوژی (حرکت شناسی)
اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی
سمینارها و کنگره های فیزیوتراپی
سیستم عضلانی اسکلتی
سیستم عصبی مرکزی و محیطی
شکستگیها
سیستم تنفسی و اختلالات آن
سیستم عروقی
مقالات درد
سیستم عصبی و اختلالات آن
آناتومی ستون فقرات
وبلاگ فیزیوتراپی
فیزیوتراپی
آناتومی
فیزیولوژی
زیست شناسی (بیولوژی)
بیوشیمی
اسپوندیلیت آنکیلوزان (Ankylosing spondylitis)
مقالات شانه
مقالات آرنج
مقالات مچ دست و انگشتان
مقالات لگن و مفصل ران
مقالات زانو
مقالات مچ پا و انگشتان
مقالات ستون مهره ها
پلی میوزیت چیست
درماتومیوزیت چیست
علت درد عضلانی (میالژی)
اهمیت ورزش و تغذیه سالم
ضایعه عصب سیاتیک
سلامتی و عوامل موثر بر آن
توانبخشی چیست
شکستگی ساق پا
شکستگی ساعد
شکستگی استخوان بازو
شکستگی لگن و انواع آن
طب سوزنی
بلاگفا (blogfa)
معرفی کتاب من
علل درد شانه(Shoulder Pain)
آنژیوپلاستی عروق کرونر قلب
بیماری ام اس(مالتیپل اسکلروزیس)
آسیب نخاعی(Spinal Cord Injury)-علل و علایم
تمرینات کششی آنلاین
سکته مغزی و انواع آن
اهمیت فیزیوتراپی در سکته مغزی
علل درد کمر (کمردرد)-Low Back Pain
اصول مهم به هنگام کشیدگی کمر و بیماری دیسک کمری
اصول پیشگیری از کمردرد
درد گردن-مراقبت از فقرات گردنی
شکستگی ستون فقرات به علت پوکی استخوان(استئوپروز)
اهداف درمانی فیزیوتراپی
کشیدگی و پیچ خوردگی
آرتروز(OA or Osteoarthritis)زانو
بیماری پارکینسون
پای ضربدری و پرانتزی(ژنووالگوم و ژنوواروم)
آسیب رباط صلیبی(متقاطع) قدامی
آسیب منیسک زانو و درمان
علل درد زانو(Knee Pain)
دانش ارگونومی کامپیوتر(روش صحیح کار با رایانه)
توانبخشی قلب در یک نگاه کلی
پیچ خوردگی مچ پا( Ankle Sprain )
آناتومی وریدهای اندام تحتانی-وریدهای واریسی
عصب محیطی(Peripheral Nerve)
عقده‏هاى قاعده‏اى (Basal Ganglia)
نیمکره های مخ-قشر مغز(Cerebral Cortex)
تئوری های کنترل حرکت(Motor Control Theories)
گيرنده‏هاى مفصلى(Joint Receptors)
سيستم سلولهاى مهارى رنشاو (Renshaw)
جریان خون شریانی مغز(Brain Circulation-Arterial)
استئوپروز(Osteoporosis)-اپيدمي خاموش
سيستم وستيبولار(Vestibular System)
نروپلاستی‏سيتى (Neuroplasticity)
علایم ضایعات نورون محرکه فوقانی و تحتانی
اعصاب مغزى (Cranial Nerves)
پیوندها
فیزیوتراپیست
فیزیوتراپیست فرجود شکوهی
فیزیوتراپیست حمیدرضا سینائی
فیزیوتراپیست وحید صادقی
دکترای حرفه ای فیزیوتراپی واحد شیراز
فیزیوتراپی
مدیریت توانبخشی
کاردرمانی و نوروسایکولوژی
انجمن فیزیوتراپی ایران
علوم تجربی مادر علوم
وبلاگ جلال جوادی
چرند و پرند
روانشناسی
body encyclopedia
فیزیوتراپی شناختی (Cognitive physiotherapy)
خاطرات من
دکتر مسیب برزکار
مترجم گوگل (ترجمه متن و وب )
فیزیوتراپیست های بدون مرز
فیزیوتراپیست حسن پور
فیزیوکلینیک
دستگاه عصبی-عضلانی-اسکلتی و اختلالات آن
هندبال بانوان
گوگل (Google)
فیزیوتراپی
روانشناسی
سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی
سیستم عصبی و اختلالات آن
ستون فقرات و اختلالات آن
شانه و اختلالات آن
بلاگفا (blogfa)
پرشین بلاگ (persianblog)
زانو و اختلالات آن
پایگاه اطلاعات علمی
physiotherapydpt
فیزیوتراپیست مریم نعیمی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

PageRank
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت